Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Strand Rederi

Strand Rederi er omfattet av Åpenhetsloven, og forplikter seg til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Redegjørelsen tar utgangspunkt i siste regnskapsår, det vil si perioden fra 1.januar til 31.desember

2022. Ettersom loven først trådte i kraft 1.juli 2022, vil imidlertid denne første redegjørelsen knytte seg til arbeid etter denne datoen. Selv om redegjørelsen tar utgangspunkt i siste regnskapsår, skal den også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Vi ser det derfor som fornuftig å redegjøre noe for det videre arbeidet med aktsomhetsvurderingene i 2023, gitt den korte tiden siden lovens iverksettelse. 


Informasjon om rederi og fartøy 

Strand Rederi består av fartøyene F/T Havstrand, F/T Havbryn, M/S Fiskeskjer og M/S Strand Senior, administrasjonsselskapet Strand Sea Service AS samt eiendomsselskapet Vasshaugen Invest AS. 

Havstrand og Havbryn er frysetrålere, med kvoter på torsk, hyse, sei og reke. Båtene har også fabrikk for mel og olje for full utnyttelse av restråstoffet. Fiskeriet foregår i Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet. Båtene er også utstyrt for pelagisk fiske etter uer i Norskehavet, Irminger havet og på Grønland.

Produktene selges på auksjon gjennom SUROFI og Råfisklaget. Rederiet påvirker i liten grad hvem som kjøper fisken.

Fiskeskjer og Strand Senior er ringnotsnurpere som driver pelagisk fiske med kvoter på makrell, sild, lodde og kolmule. Fisket foregår i Norskehavet, Nordsjøen, Barentshavet, Island og vest av Irland. All omsetning av fisk foregår gjennom Norges Sildesalgslag, med svært liten påvirkning av hvem som kjøper fisken.

Vasshaugen Invest eier kaianlegg, samt kontor og fryseribygg i tilknytning til rederiets drift.

Strand Sea Service er felles drifts- og administrasjonsselskap for fartøyene i rederiet. Det er 10 årsverk tilknyttet selskapet som jobber med mannskap og drift av fartøy, samt drift av kaianlegg og fryseri.

Alle de fire fartøyene er moderne skip med fasiliteter for å imøtekomme de ansattes trivsel og helse. Det er ca 120 ansatte sjøfolk der arbeids- og lønnsforhold er regulert i tariffavtaler mellom relevante organisasjoner. Rederiet har implementert ISM system, og har fokus på sikkerhetsstyring.


Forankring av arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Rederiets arbeid med Åpenhetsloven er forankret internt i bedriften, styrene i de enkelte selskapene har vedtatt å arbeide i tråd med Åpenhetsloven.

For å sikre en effektiv gjennomgang har administrasjonen ved Elisabeth Strand hatt det overordnede ansvaret for å gjennomføre aktsomhetsvurderingene og ansvaret for systemer rundt nye leverandører. Selskapet har fått utarbeidet egne retningslinjer for hvordan aktsomhetsvurderingene skal gjennomføres og det er utarbeidet verktøy for å sikre at disse blir overholdt.

Arbeidet er også formidlet i organisasjonen for øvrig og det er opprettet varslingsrutiner for de ansatte dersom de skulle oppdage eller på annen måte bli kjent med forhold hos en leverandører
som gir grunnlag for oppfølging fra administrasjonen. 

Strand Rederi har også utarbeidet egne etiske retningslinjer for leverandører, som virksomheten holder på å implementere i leverandørkjeden.


Gjennomført aktsomhetsvurdering og funn

Strand Rederi skal samle informasjon for å forstå overordnet risiko for negativ påvirkning knyttet til størrelse, bransje, geografi eller virksomhetsspesifikke risikofaktorer.

Strand Rederi har gjennomført følgende innledende utvelgelse av sine leverandører hvor særlig tre vesentlige kriterier danner utgangspunktet;

  • fokus på selskap hvor innkjøpene årlig overstiger kr1.000.000,-,
  • fokus på selskap med registrert forretningsadresse i utlandet
  • vurdering av hvilke norske leverandører som selv er omfattet av åpenhetsloven.

Basert på informasjon innhentet i den overordnede analysen, skal Strand Rederi identifisere og klassifisere de mest vesentlige risikoområdene og gjøre en prioritering av disse som et utgangspunkt for grundigere vurderinger, ved hjelp av en trafikklysvurdering. Rød symboliserer vesentlige risikofaktorer basert på kjent informasjon om forholdene i landet, bransjen eller hos leverandøren. Oransje symboliserer moderat risiko basert på kjent informasjon om forholdene i landet, sektoren eller hos leverandøren eller vesentlig til moderat risiko basert på mangel på informasjon. Grønn symboliserer liten til ingen risiko basert på kjent informasjon om forholdene i landet, bransjen eller hos leverandørene.

Strand Rederi har ved sin gjennomgang ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller risikoer knyttet til egen virksomhet. Selskapet følger gjeldende arbeidsmiljølovgivning i Norge.

Ved gjennomgang er det kartlagt at de aller fleste av Strand Rederi sine leverandører er lokaliserte i Norge eller i Nord-Europa. Dette er land med generelt lav risiko og er land som har regler knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og grunnleggende arbeidsforhold. Bransjene er i all hovedsak leverandør industri, fiskeredskap og tjenesteyting. Flere av leverandørene er selv omfattet av åpenhetsloven eller er sertifisert igjennom ulike ISO-ordninger.

Strand Rederi har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendig arbeidsmiljø i leverandørkjeden i de aktsomhetsvurderinger som er gjort per nå. Strand Rederi har identifisert enkelte leverandører med høyere risiko enn de øvrige leverandørene. Disse vil Strand følge opp videre i sitt arbeid med Åpenhetsloven.


Tiltak rederiet har iverksatt basert på aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger vil gjøres ved kontrakter med nye leverandører, og periodisk for etablerte leverandører.

Vi har også publiserte og formidlet vår Supplier Code of Conduct til en rekke leverandører som også har akseptert retningslinjene. Også nye leverandører vil motta en slik og forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer.

Basert på den overnevnte aktsomhetsvurderingen har det ikke vært behov for tiltak mot konkrete leverandører på nåværende tidspunkt.

Strand Rederi vil følge opp at leverandørene selv levere sine redegjørelser der de er omfattet av åpenhetsloven og en vil ta kontakt om ytterligere spørsmål der opplysningen ikke er tilstrekkelig. Vi har også utarbeidet et omfattende spørreskjema som vi vil be leverandørene om å besvare der Strand Rederi anser det som nødvendig. En slik oppfølging vil fortsette i 2023 og utover 2024.

Elisabeth Strand har det overordnede ansvar for gjennomføring av aktsomhetsvurderingene. Spørsmål knyttet til Åpenhetsloven fra ansatte, kunder, leverandører eller andre kan rettes til
elisabeth@strand-rederi.no